Asistenta sociala

NUMERELE DE TELEFON ALE INSTITUTIILOR COLABORATOARE
APEL UNIC DE URGENTA 112
ITM PRAHOVA 0244/510372
DGASPC PRAHOVA 0244/511400 SAU 0244/586100
AJPIS PRAHOVA 0244/577638
AJOFM PRAHOVA 0244/577380
CASA DE PENSII PRAHOVA 0244/577406
CASA LOCALA DE PENSII CAMPINA 0244/333718

Cereri si Formulare

Cerere alocatie de stat

Cerere drepturi asistenta sociala

Declaratii VMG,ASF si ICC

ICC formular adeverinta angajator

Incadrare a copiilor in grad de handicap

Lista bunurilor excludere beneficii sociale

Tichete elevi si Batrani

 

I. Acte necesare depunerii dosarului de ajutor social

– cerere tip

– Declaratie tip- Cartea de identitate al titularului /cartea de identitate
provizorie/legitimatia provizorie pentru cetatenii straini sau apatrizi care au
resedinta In Romania);
Toti membrii familiei trebuie sa aiba acelasi domiciliu sau resedinta prevazut
in actul de identitate;- Certificatele de nastere ale membrilor de familie; Certificatul
de casatorie, sentinta de divort sau certificatul de deces;

– Livret de familie ; cupon alocatie de stat

– Adeverinte, de elev sau student, eliberate In luna curenta sau in luna
anterioara depunerii cereriipentru acordarea ajutorului social in care sa se
mentioneze daca beneficiaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia;

– Hotarare definitiva de lncuviintare a adoptiei, de plasament familial al
minorului, potrivit legii;

– Actul din care sa rezulte calitatea titularului de tutore sau curator,daca este
cazul – copie legalizatasau copie xerox, insotita de original, care sa restituie
dupa certificarea conformitatii;

– Adeverinta de la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Foqei de Munca,
pentru persoanele apte de munca, cu exceptiile stabilite de lege, eliberate in
luna depunerii cererii sau in luna anterioara;

– Persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj, de ajutor de integrare
profesionala sau alocatie desprijin, vor prezenta talonul de plata din luna
curenta sau din luna anterioara, dupa caz;

– Adeverinte din care sa rezulte ultimul venit brut si net ( salarii, sporuri,
premii si orice alte drepturi banesti sau in natura) realizate de persoanele
incadrate In munca;

– Taloane sau adeverinta de pensie, de ajutor social In conditiile legii
pensiilor si asigurarilor sociale,precum si pentru alte indemnizatii si sporuri,
din ultima luna platita; se iau in calculul veniturilor si pensile suplimentare;

– Adeverinta din care sa rezulte bunurile impozabile cu care membrii familiei
figureaza in evidenta primariei (extras de la ghiseul de impozite si taxe );

– Adeverinta din care sa rezulte terenul agricol cu care membrii familiei
figureaza in proprietate;

– Alte acte doveditoare privind veniturile realizate.

– Certificat medical (sau adeverinta medicala) in care sa se mentioneze daca
persoana este sau nu apta pentru a efectua munci fizice.
– pentru persoanele care au CIP (carte de identitate provizorie – fara
domiciliu stabil) sau care au domiciliul pe raza comunei Cosminele dar nu au
spatiu de locuit – declaratie notariala din care sa reiasa ca nu beneficiaza in
alta localitate din tara de ajutor social.

II. Acte necesare depunerii dosarului pentru alocatia familiala complementara ~i alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

– Cerere tip – Livret de familie (original si copie)

– Actele de identitate pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani (original si copie) – Certificate de nastere pentru toti membrii familiei (original si copie )Certificat de casatorie/ Certificat de deces/Sentinta de divort – dupa caz original si copie

– Pentru elevi – adeverinte de la scoala cu specificatia daca a avut sau nu bursa in luna anterioara depunerii cererii si cuantumul bursei

– Hotarare judecatoreasca de incredintare, adoptie si orice obligatie legata de intretinere (original ~icopie) – Hotarare privind plasamentul copilului (original si copie)

– Actul din care sa rezulte calitatea titularului de tutore sau curator, daca este cazul (original si copie)

– Taloane de plata sau adeverinte pentru alocatia de stat

– Adeverinta din care sa rezulte venitul brut si net realizat de persoanele incadrate in munca in luna precedenta – Cupoane de pensie din luna precedenta – Pentru persoanele care realizeaza venituri din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in sonditiile prevazute de lege – adeverinte eliberate de Administratia Financiara din care sa rezulte veniturile – delcaratie notariala – pentru persoanele care nu realizeaza venituri;

– Alte acte doveditoare privind veniturile realizate

III Conditii pentru angajarea in functia de Asistent personal Conform urmatoarelor acte normative:
1. Legea nr.448/2006 (republicata) – privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cuhandicap
2. Hot. nr.268/2007 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap
3. Hot. Nr.427/2001 (actualizata)- pentru aprobarea Normelor metodologice
privind conditiile de lncadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al
persoanei cu handicap:varsta minima de 18 ani impliniti;nu a fost condamnat
pentru savarsirea unei infractiuni care ar face imposibila exercitarea functiei
de asistent personal;are capacitate deplina de exercitiu;are o stare de sanatate
corespunzatoare, atestata de medic de familial examen medical de specialitate
efectuat la un cabinet medical de medicina muncii;a absolvit eel putin
cursurile invatamantului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor
panala gradul al IV – lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si a
sotului sau sotiei, dupa caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului
social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza
teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa
indeplineasca functia de asistent personal, presedintele Autoritatii Nationale
pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la indeplinirea
conditiilor de studii si in cazul altor persoanae decat cele mentionate mai sus;
nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de
concediu pentru cre~tereacopilului In varsta de pana la doi sau In cazul
copilului cu handicap, pana la 7 ani
.Acte necesare:-Cerere tip a persoanei cu handicap grav sau a reprezentantilor
legali ai acesteia;

-Acord din partea persoanei care urmeaza a fi angajata ca asistent personal;BI/
CI ale persoanei care solicita angajarea drept asistent personal (original si
copie );

-BI/Cl ale persoanei cu handicap grav si drept de asistent personal ( copie si
original);

-Certificat de incadrare intr-o categoie de persoane cu handicap ( copie si
original);

-Acordul tip eliberat de Directia de Asistenta Sociala Judeteana;-Copie
diploma studii (de specialitate – daca e cazul);

-Adeverinta medicala pentru persoana care va fi angajata ca asistent personal
ca este apta de angaj are;

-Acte doveditoare ale veniturilor realizate de persoana care va fi angajata ca
asistent personal;

-Cazier judiciar

ALOCATIE PENTRU MINORII CU HANDICAP

• cerere
• certificat de nastere minor (original si copie );
• acte de indentitate parinti (original si copie );
• certificat de handicap (original si copie );
• hotarare ce insoteste certificatul de handicap (original si copie );
• dosar cu sina;
• alte acte necesare intocmirii dosarului de alocatie dubla.

A. ALOCATIE DE STAT

• cerere
• certificat de nastere copil (original si copie );
• acte de identitate parinti (original si copie );
• certificat de casatorie parinti (original si copie );
• extras de cont titular cerere ( daca se doreste plata alocatiei in cont);
• adeverinta de elev ( daca este cazul);
• negatie -in situatia in care copilul sau parintele/parintii – sunt nascuti in una
din tarile membre UE – ( daca e cazul – formularul E 411 tradus ). Sunt
acceptate doar negatiile care confirma ca nu se incadreaza la alocatie, nu si
cele in care se mentioneaza ca nu au solicitat!;
• declaratie notariala (in cazul copiilor mai mari de 6 luni) – cu mentiunea ca „
nu au depus dosar de alocatie nici in tara nici in strainatate (se mentioneaza
tara), si nu au avut copilul (nume +CNP) intemat intr-o institutie de ocrotire
sociala, de la nastere si pana in prezent” ( daca este cazul);
• sentinta de divort, sentinta de incredintare minor sau plasament, daca este
cazul (original si copie );
• dosar cu sina;
• In cazuri mai deosebite pot fii solicitate si alte documente.

INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL (conform O.U.G. nr.111/2010)

• Cerere
• C.I. PARINTI COPIL- ORJGINAL SI COPIE;
• CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE _c_ IN
CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE
NASTERE ALE AMBILOR COPII;
• CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII –
ORIGINAL SI COPIE (unde este cazul);
• CERTIFICAT DE CASATORIE- ORIGINAL SI COPIE;
• ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR
• DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNCA EMISA DE ANGAJA TOR
• ANCHETA SOCIALA PENTRU P ARINTII NECASA TORITI
• DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI
CA NU REALIZEAZA VENITURI PROFESIONALE, SE
OCUPA DE CRESTEREA COPILULUI SI IN TERMEN DE 15
ZILE COMUNICA ORJCE MODIFICARE
• DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A CELUILALT
PARINTE ART.11
• EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRJMIREA BANILOR
INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI
TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
• ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
• DOSAR CU SINA.
. Nota: Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie
trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORJGINALUL.
. INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL pentru parintele care sta o
luna cu copilul (conform art.11 din O.U.G. nr.111/2010)
• Cerere
• C.I. PARINTI COPIL- ORIGINAL SI COPIE;
• CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN
CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE
NASTERE ALE AMBILOR COPII;
• CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPIIORIGINAL
SI COPIE (unde este cazul);
• CERTIFICAT DE CASA TORIE – ORIGINAL SI COPIE;
• ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR
• DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNCA EMISA DE ANGAJATOR;
• DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI
CA NU REALIZEAZA VENITURI PROFESIONALE, SE
OCUPA DE CRESTEREA COPILULUI SI IN TERMEN DE 15
ZILE COMUNICA ORICE MODIFICARE
• DECIZIA DE RELUARE A ACTIVITATII CELUILALT
PARINTE CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZATIE
CRESTERE COPIL;
• EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR
INTR-UN CONT DE_CARD-TITULARUL PRESTATIEI
TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
• ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
• DOSAR CU SINA.
Parinte cu handicap si copil cu handicap
• Cerere
• C.I. P ARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE;
• CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN
CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE
NASTERE ALE AMBILOR COPII;
• LIVRET DE F AMIL IE ( COMPLET AT CU TOTI MEMBRII
F AMILIEI ) SAU CERTIFICA T DE CASA TORIE – ORIGINAL
SI COPIE;
• CO PIE HOT ARARE DE INCADRARE IN GRAD DE
HANDICAP ORA V SAU ACCENTUAT AL PARINTELUI;
• ADEVERINTA D.G.A.S.P.C.;
• COPIE HOTARARE SI CERITIFICA T DE INCADRARE IN
GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI;
• ADEVERINTA INDEMNIZATIE HANDICAP ORA V SAU
ASISTENT PERSONAL PENTRU COPILUL INCADRA TIN
GRAD DE HANDICAP ORA V;
• DECLARA TIE LA NOT AR PE PROPRIA RASPUNDERE A
TITULARULUI CA NU REALIZEAZA AL TE VENITURI
• ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII
PARINTI;
• ADEVERINTA ( daca este angajat) sau DECLARATIE LA
NOT AR( pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILALT
P ARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE
CRESTERE COPIL SAU STIMULENT;
• EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR
INTR-UN CONT DE CARD -TITULARUL PRESTATIEI
TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
• ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
• DOSAR CU SINA;
. Nota: Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.
Parinte cu handicap si copil sanatos
• Cerere
• C.I. P ARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE;
• CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN
CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE
NASTERE ALE AMBILOR COPII;
• LIVRET DE F AMIL IE ( COMPLET AT CU TOTI MEMBRII
FAMILIEI) SAU CERTIFICAT DE CASATORIE- ORIGINAL
SI COPIE;
• CO PIE HOT ARARE DE INCADRARE IN GRAD DE
HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT AL PARINTELUI;
• ADEVERINTA D.G.A.S.P.C;
• ADEVERINTA PT CEI CU HANDICAP GRAV CA AU
INSOTITOR SAU INDEMNIZATIE HANDICAP GRAV;
• DECLARA TIE LA NOT AR PE PROPRIA RASPUNDERE A
TITULARULUI CA NU REALIZEAZA ALTE VENITURI;
• ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII
PARINTI;
• ADEVERINT A ( daca este angajat ) sau DECLARA TIE LA
NOT AR(pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILAL T
P ARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZA TIE
CRESTERE COPIL SAU STIMULENT EXTRAS DE CONT
DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT
DE CARD-TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE
TITULARUL CONTULUI;
• ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
• DOSAR CU SINA;
• Nota: Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.
Parinte sanatos si copil cu handicap
• Cerere
• C.I. PARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE;
• CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN
CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE
NASTERE ALE AMBILOR COPII;
• LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII
FAMILIEI) SAU CERTIFICAT DE CASATORIE-ORIGINAL
SI COPIE;
• CO PIE HOT ARARE SI CERITIFICA T DE IN CAD RARE IN
GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI;
• ADEVERINTA INDEMNIZATIE HANDICAP GRAV SAU
ASISTENT PERSONAL PENTRU COPILUL INCADRAT IN
GRAD DE HANDICAP GRAV;
• DECLARA TIE LA NOT AR PE PROPRIA RASPUNDERE A
TITULARULUI CA NU REALIZEAZA VENITURI;
• ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII
PARINTI;
• ADEVERINT A ( daca este angajat ) sau DEC LARA TIE LA
NOTAR (pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILALT
P ARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE
CRESTERE COPIL SAU STIMULENT;
• EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR
INTR-UN CONT DE CARD-TITULARUL PRESTATIEI
TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
• ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
• DOSAR CU SINA;
. Nota: Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.

STIMULENT DE INSERTIE DIN INDEMNIZATIE (conform O.U.G/ nr.111/2010)

• Cerere
• C.I. PARINTI COPIL- ORIGINAL SI COPIE;
• CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE- IN
CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE
NASTERE ALE AMBILOR COPII;
• DOV ADA RELUARII ACTIVITATII – DACA TITULARUL
REIA ACTIVITATEA LA UN ALT LOC DE MUNCA DECAT
CEL A VUT IN MOMENTUL SUSPENDARII CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNCA, TREBUIE SA PREZINTE SI
DOVADA RELUARII ACTIVITATII LA LOCUL DE MUNCA
ANTERIOR PRECUM SI DOV ADA INCETARII ACTIVITATII
LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR;
• EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR
INTR-UN CONT DE CARD-TITULARUL PRESTATIEI
TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
• DOSAR CU SINA;
• ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
. Nota: Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie
trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL
STIMULENT DE INSERTIE (conform O.U.G. nr.111/2010)
• Cerere
• C.I. P ARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE;
• CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN
CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE
NASTERE ALE AMBILOR COPII;
• CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPIIORIGINAL
SI COPIE (unde este cazul);
• LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII
FAMILIEI) SAU CERTIFICAT DE CASATORIE- ORIGINAL
SI COPIE;
• ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR
• ANCHETA SOCIALA PENTRU PARINTII NECASATORITI DE
LA AUTORITATEA TUTELARA;
• EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR
INTR-UN CONT DE CARD-TITULARUL PRESTATIEI
TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
• AL TE DOCUMENTE ( daca este cazul);
• DOSAR CU SINA;
. Nota: Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie
trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL.
SUPLIMENTUL PENTRU COPIII NASCUTI IN TIMPUL
INDEMNIZATIEI (conform O.U.G. nr.111/2010)
• CERERE;
• C.I. P ARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE;
• CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN
CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE
NASTERE ALE AMBILOR COPII;
• CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPIIORIGINAL
SI COPIE;
• CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
• EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR
INTR-UN CONT DE CARD.

STIMULENTUL EDUCATIONAL (TICHETE SOC/ALE PENTRU GRAD/NITA)

• cerere/ declaratie pe propria raspundere pentru acordarea
stimulentului educational
• act de identitate pentru toti membrii de familie cu varsta peste 14
ani (original si copie );-
• certificat de nastere pentru toti membrii de familie (original si
copie );
• certificat de casatorie al parintilor (original si copie );
• livret de familie, actualizat la zi ( oroginal si copie );
• hotarare de plasament (original si co pie);
• adeverinta de salariat, cu venitul net realizat in luna anterioara
depunerii cererii;
• dovada contributiei celulilalt parinte la cresterea copilului, in cazul
copiilor incredintati prin hatarare judecatoresca;
• adeverinta de prezenta emisa de gradinita;
• cupon mandat de plata pensie/indemnizatie crestere
copil/indemnizatie plasament, etc.;
• alte documente ( daca este cazul);
• dosar cu sina.

DOSAR PENTRU INTERNARE INTR-UN CENTRU REZIDENTIAL

(Hotararea nr.430/16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap –
art. alin.4, lit.d,alin.6, lit.a si c ).
1. Cerere formulata de persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia
2. Copii ale actelor de identitate ale persoanei cu handicap( certificat nastere,
carte/buletin de identitate(atentie se va prezenta si originalul), certificat casatorie,
sentinta divort/certificat deces sot(sotieO
3. Acord scris al persoanei cu handicap (in cazul in care nus-a instituit curatela)
4. Pentru persoane cu cod handicap 5,6- act curatela
5. acte de identitate ale apartinatorilororiginal si copie(sot/sotie, copii, curator)
6. Copie certificat de incadrare in grad de handicap
7. Investigatii paraclinice (HIV, coprocultura, coproparazitologic, RBW, MRF,
referat medical eliberat de medicul specialist cu recomandare intemare centru de
ingrij ire si asistenta)
8. Dovada venitului realizat in ultima luna – adeverinta salariat, cupon somaJ,
adeverinta venit minim garantat, talon pensie, adeverinta venit impozabil
9. Documente doveditoare ale situatiei locative – act proprietate imobil, certificat
de atestare fiscala

INDEMNIZATIE LU NARA PENTRU PERSOANE INCADRATE IN GRADUL GRAV DE HANDICAP CU ASISTENT PERSONAL

(Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap – art.42)
1. Cerere si declaratie prin care se solicita acordarea indemnizatiei
2. Copie certificat de incadrare in grad de handicap
3. Acord eliberat de Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia
Drepturilor Copilului Prahova-
4. Act de identitate al persoanei cu handicap original si copie
5. Act de identitate al reprezentantului persoanei cu handicap origimal si copie
6. Copie cupon pensie al persoanei cu handicap ( daca este cazul)
7. Extras de cont titular handicap
8. Dosar cu sina