Hotarari

2020201920182017201620152014201320122011

HOTARARE Nr 32 privind actualizarea ,,Regulamentului de organizare si funcfionare a serviciului public de salubrizare a localitafilor din judeful Prahova” si acordarea unui mandat special domnului primar Anton Cornelio, reprezentantul comunei Cosminele, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”

HOTARARE Nr 31 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele, judetul Prahova, pe anul 2020

HOTARARE Nr 30 privind insusirea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in semestrul I al anului 2020

HOTARARE Nr 29 pentru modificarea H.C.L. nr. 11 din data de 24.02.2020 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care persoanele care au fost sanctionate contraventional vor presta activitati in folosul comunitatii, ca obligatie stabilita de catre instanta de judecata

HOTARARE Nr 28 privind decontarea navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova, pe luna iunie 2020

HOTARARE Nr 27 privind acceptarea ofertei de donatie cu sarcini, a unei autospeciale pompieri, marca Renault, facuta de catre S.C. Motor Heart Consulting S.R.L.

HOTARARE Nr 26 privind ajustarea pretului si tarifului pentru servicii de alimentare cu apa si de canalizare si acordarea unui mandat special domnului primar Anton Cornelio, reprezentantul comunei Cosminele, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”

HOTARARE Nr 25 privind recoltarea de masa lemnoasa din izlazul comnnal, trupul Hoage, vegetatie forestiera din afara fondului forestier national, proprietatea comnnei Cosminele, jndetul Prahova

HOTARARE Nr 24 privind aprobarea tarifelor distincte de colectare, transport si transfer deseuri municipale si acordarea unui mandat special domnului primar Anton Corneliu, reprezentantul comunei Cosminele, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, pentru semnarea actului aditional

HOTARARE Nr 23 privind inchirierea directa, catre S.C. Alpha Metail Oil And Gas S.R.L., a terenului in suprafata de 5.584 m.p., situat in comuna Cosminele, sat Poiana Trestiei, tarla 33, parcela 2861, avand categoria de folosinta pasune, aflat in domeniul privat al comunei Cosminele, judetul Prahova

HOTARARE Nr 22 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura inregistriirii, evidentei si radierii vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii pe raza administrativ-teritoriala a comunei Cosminele, judetul Prabova

HOTARARE Nr 21 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele, judetul Prahova, pe anul 2020

HOTARARE Nr 20 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local al comunei Cosminele din lunile iunie-august 2020

HOTARARE Nr 19 privind indexarea, la nivelul comunei Cosminele, impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu rata intlatiei de 3,8%

HOTARARE Nr 18 privind suplimentarea contributiei financiare a comunei Cosminele in vederea realizarii Studiului de Fezabilitate pentru investitia „lnfiintare retea distributie gaze naturale in comunele: Alunis, Berlea, Cocorastii Mislii, Cosminele, Dumbravesti, Stefesti, Varbilau, Valcanesti si orasul Slanic”

HOTARARE Nr 17 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele, judetul prahova, pe anul 2020

HOTARARE Nr 16 privind decontarea navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comnnei Cosminele, jndetul Prahova pe Iuna martie 2020

HOTARARE Nr  15 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2020

HOTARARE Nr 14 privind insusirea raportului asupra activitiitii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019

HOTARARE Nr 13 privind decontarea navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova pe luna februarie 2020

HOTARARE Nr 12 privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019

HOTARARE Nr  11 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au fost sancţionate contravenţional vor presta activitati în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată

HOTARARE Nr  10 rivind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru şedinţele consiliului local al comunei Cosminele din lunile martie – mai 2020
HOTARARE Nr  9 privind îndreptarea erorii materiale strecurata in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 58 din 27 decembrie 2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2020
HOTARARE Nr  8 privind decontarea navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova pe luna ianuarie 2020
HOTARARE Nr 7 privind aprobarea bugetului local al comunei Cosminele pentru anul 2020 si estimări pentru anii 2021-2023
HOTARARE Nr 6 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale “administrate” din aparatul de specialitate al primarului comunei Cosminele, judetul Prahova
HOTARARE Nr 5 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2020 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARARE Nr 4 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat din comuna Cosminele, judetul Prahova, pentru anul scolar 2020-2021
HOTARARE Nr 3 privind decontarea navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova pe luna decembrie 2019
HOTARARE Nr 58 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2020
HOTARARE Nr. 57 pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comnnei Cosminele, jndetul Prahova pe luna noiembrie 2019
HOTARARE Nr. 54 pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova pe luna octombrie 2019
HOTARARE Nr. 53 privind alegerea presedintelni de sedinta pentru sedintele cousilinlui local al comunei Cosminele din Iunile decembrie 2019 – februarie 2020
HOTARARE Nr. 52 privind alocarea unei some din bugetul comunei Cosminele pe anul 2019 in vederea realizarii Studiului de Fezabilitate pentru investitia „lnfiintare retea distributie gaze naturale in comunele: Alunis, Bertea, Cocorastii Mislii, Cosminele, Dumbravesti, Stefesti, Varbilau, Valcanesti si orasul Slanic
HOTARARE Nr. 51 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele pe anul 2019
HOTARARE Nr. 50 privind aprobarea Statutului comunei Cosminele, judetul Prahova
HOTARARE Nr.  49 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Cosminele, judetul Prahova
HOTARARE Nr. 48 privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in anul scolar 2019-2020, pentru semestrul I
HOTARARE Nr. 47 pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosmiuele, judetul Prahova pe luna septembrie 2019
HOTARARE Nr. 46 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele pe anul 2019
HOTARARE Nr. 45 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele pe anul 2019
HOTARARE Nr. 44 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al comunei Cosminele
HOTARARE Nr. 43 privind actualizarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Prahova, aprobarea tarifelor distincte de colectare, transport si transfer deseuri menajere, precum si acordarea unui mandat special domnului primar Anton Corneliu, reprezentantul comunei Cosminele, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara“Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” pentru semnarea actului aditional
HOTARARE Nr. 42 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Cosminele
HOTARARE Nr. 41 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza proiect tehnic, aferenta obicctivului de investitii ”Extindere Scoala Generate clasele I-VIII (corp Cl) cu grupuri sanitare si rampa acoperita, construire drum acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, teren sport, utilitati, imprejmuire si organizare santier ”
HOTARARE Nr. 37 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Cosminele, al domnului Ion Marian
HOTARARE Nr. 36 privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la sedintele Consiliului local al comunei Cosminele
HOTARARE Nr. 35 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele pe anul 2019
HOTARARE Nr. 34 privind asocierea comunei Cosminele cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public: ^amenajare centrul comunei Cosminele, amenajare static de imbarcare- debarcare copii din §i in microbuzulscalar, amenajarea rigoleiin comuna Cosminele”
HOTARARE Nr. 33 pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova pe lunile mai-iunie 2019
HOTARARE Nr. 32 privind exprimarea op(iunii cu privire la rezilierea/nerezilierea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport §i transfer a de§eurilor municipale in zona 2 Boldcsti Scaeni, precum §i acordarea unui mandat special domnului primar Anton Corneliu, reprezentantul comunei Cosminele, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”
HOTARARE Nr. 31 privind modificarea componentei comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Cosminele
HOTARARE Nr. 30 privind transformarea unor posturi ca urmare a promovarii examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici si personalul contractual si modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cosminele, judetul Prahova
HOTARARE Nr. 29 privind aprobarea devizului general actualizat dupa flnalizarea procedurii de achizitie publica si incheierea contractului de achizitie publica aferent obiectivului de investitie ”modernizare drumuri comunale in comuna Cosminele, judetul Prahova”
HOTARARE Nr. 28 privind aprobarea unui ajutor de urgenţă familiei domnului Mihaescu Constantin, cu domiciliul în comuna Cosminele, sat. Cos mi na de Jos, nr. 159, judeţul Prahova, în vederea refacerii locuinţei distrusă în urma unui incendiu din data de 30.11.2018
HOTARARE Nr. 27 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare la nivelul comunei Cosminele, judeţul Prahova Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
HOTARARE Nr. 26 privind aprobarea realizării de broşuri si albume foto monografice de prezentare a comunei Cosminele Având in vedere temeiurile juridice, respectiv:
HOTARARE Nr. 25 privind emiterea acordului in vederea realizării obiectivului „lucrări de reparaţii împrejmuire, înlocuire tamplarie de lemn cu tamplarie PVC, înlocuire invelitoare si anvelopare termica la Şcoala din satul Poiana Trestiei”
HOTARARE Nr. 24 privind iniţierea procedurii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Extindere Şcoala Generala clasele I-VIII (corp CI) cu grupuri sanitare si rampa acoperita, construire drum acces, alei carosabile si pietonale, spaţiu parcare, teren sport, utilitati, împrejmuire si organizare de şantier, in comuna Cosminele, sat Cosmina de Jos, nr. 95, cod postai 107185, DJ 218, DC11C, nr. Cadastral 20377, tarla 14, parcela Cc 303
HOTARARE Nr. 23 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova pe luna aprilie 2019
HOTARARE Nr. 22 privind indexarea, la nivelul comunei Cosminele, impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, cu rata inflaţiei de 4,6%
HOTARARE Nr. 21 pentru modificarea H.C.L. nr. 30/26.09.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local in Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale, comuna Cosminele
HOTARARE Nr.20 privind desemnarea domnului consilier Mălăescu Liviu Constantin in componenta comisiei de specialitate pentru administraţie publica, juridica, apararea ordinii si a liniştii publice, a drepturilor cetatenesti
HOTARARE Nr. 19 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Ciuta Adrian – Constantin Având in vedere temeiurile juridice, respectiv:
HOTARARE Nr. 18 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Cosminele, al domnului Malaescu Liviu Constantin
HOTARARE Nr. 17 pentru insusirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Cosminele pe anul 2018
HOTARARE Nr. 16 pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova pe lunile decembrie 2018 – martie 2019
HOTARARE Nr. 15 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2019
HOTARARE Nr. 14 privind aprobarea bugetului local al comunei Cosminele pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020 – 2022
HOTARARE Nr. 13 privind completarea H.C.L. nr. 5/23.01.2019 privind utilizarea in anul 2019 a excedentului anual al bugetului local
HOTARARE Nr. 12 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cosminele
HOTARARE Nr. 11 privind introducerea in domeniul privat al comunei Cosminele, judeţul Prahova, a terenului in suprafaţa de 1.764 m.p., situat in comuna Cosminele, sat Cosmina de Jos, tarla 2, parcela A7
HOTARARE Nr. 10 privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
HOTARARE Nr. 9 privind închirierea pajiştilor permanente aflate in proprietate privata a comunei
HOTARARE Nr. 8 privind actualizarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor pentru comuna Cosminele, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 7 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Cosminele, judeţul Prahova, pentru anul şcolar 2019-2020
HOTARARE Nr. 6 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018
HOTARARE Nr. 5 privind utilizarea in anul 2019 a excedentului anual al bugetului local
HOTARARE Nr. 4 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ridicare restricţie temporara pentru construire locuinţa Dp+P+Mp, alei, parcare, utilitati, împrejmuire (Sst = 3787,56 m.p.), in comuna Cos minele, sat Cosmina de Sus, Ds 1375, nr. 173, nr. cadastral 20053, tarla 40, parcelele Ccl328, Ccl329, A1326, F1327, Al 330
HOTARARE Nr. 3 privind însuşirea raportului asupra activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2018 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv:
HOTARARE Nr. 2 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2019 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare
HOTARARE Nr. 1 privind aprobarea salariilor de baza pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale “administraţie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Cosminele, judeţul Prahova Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:

HOTARARE Nr. 44 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova pentru luna noiembrie 2018
HOTARARE Nr. 43 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele pe anul 2018
HOTARARE Nr. 42 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2019 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
HOTARARE Nr. 41 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova pentru luna septembrie 2018
HOTARARE Nr.40 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova pentru luna septembrie 2018
HOTARARE Nr. 39 privind acordarea unui mandat special domnului primar Anton Corneliu, reprezentantul comunei Cosminele, pentru a vota si semna documente in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”
HOTARARE Nr. 38 privind infiintarea unui post de asistent personal al persoanei cu handicap grav
HOTARARE Nr. 37 privind introducerea in domeniul privat al comunei Cosminele, judeţul Prahova, a terenului in suprafaţa de 305 m.p., situat in comuna Cosminele, sat Cosmina de Jos, tarla 14, parcela 305
HOTARARE Nr. 36 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului
HOTARARE Nr. 35 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele pe anul 2018
HOTARARE Nr. 34 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele pe anul 2018
HOTARARE Nr. 33 privind asocierea comunei Cosminele cu judeţul Prahova în vederea realizării următoarelor obiective de interes public: „înlocuire învelitoare, reparaţii împrejmuire şi lucrări de reparaţii curente exterioare la grădiniţa cu program normal Cosminele” şi „Reparaţii curente la biblioteca comunală Cosminele, reparaţii împrejmuire şi dotarea sălii de lectură pentru a servi ca sală de spectacole, activităţi culturale, reuniuni, şedinţe”
HOTARARE Nr. 32 privind înfiinţarea unui post de asistent personal al persoanei cu handicap grav
HOTARARE Nr.31 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele pe anul 2018
HOTARARE Nr.30 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local in Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale, comuna Cosminele
HOTARARE Nr.29 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie ’’modernizare drumuri comunale in comuna Cosminele, judeţul Prahova”
HOTARARE Nr.28 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele pe anul 2018
HOTARARE Nr.27 privind modificarea componentei comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Cosminele
HOTARARE Nr.26 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova pentru luna iunie 2018
HOTARARE Nr.23 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui. Nae Iulian si declararea ca vacant a locului acestuia in Consiliul Local al comunei Cosminele, judeţul Prahova
HOTARARE Nr.22 Pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova pentru luna aprilie 2018
HOTARARE Nr.21 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele pe anul 2018
HOTARARE Nr.20 Privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanţie din partea FNGCIMM – IFN SA învederea obţinerii avansului pentru proiectul „DOTAREA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV AL COMUNEI COSMINELE CU BULDOEXCAVATOR ŞI ACCESORII” finanţat din fonduri europene nerambursabile, prin PNDR 2014-2020, Submăsura 19.2, Măsura M7/6B ’’Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL”, prin intermediul GAL Colinele Prahovei
HOTARARE Nr.19 privind aprobarea bugetului final pentru proiectul „DOTAREA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV AL COMUNEI COSMINELE CU RULDOEXCAVATOR ŞI ACCESORII” finanţat din fonduri europene nerambursabile, prin PNDR 2014-2020, Submăsura 19.2, Măsura M7/6B ’’Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL”, prin intermediul GAL Colinele Prahovei
HOTARARE Nr.18 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova pentru luna martie 2018
HOTARARE Nr.17 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele pe anul 2018
HOTARARE Nr.16 pentru insusirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Cosminele pe anul 2017
HOTARARE Nr. 15 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova pentru luna februarie 2018
HOTARARE Nr. 14 Privind rectificarea bugetului local alcomunei cosminele pe anul 2018
HOTARARE Nr. 13 privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru imobilul monument de arhitectura „Casa Calin Olarescu”, înscris in Lista Monumentelor Istorice, situat in comuna Cosminele, sat Cosmina de Sus, nr. 46A
HOTARARE Nr. 12 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Cosminele
HOTARARE Nr. 11 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova pentru luna ianuarie 2018
HOTARARE Nr. 10 privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2018
HOTARARE Nr. 9 privind aprobarea bugetului local al comunei Cosminele pentru anul 2018 si estimări pentru anii 2019 – 2021
HOTARARE Nr. 8 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
HOTARARE Nr. 7 Pentru modificarea H.C.L. nr. 6/28.03.2008 privind înfiinţarea si nominalizarea staţiilor publice
HOTARARE Nr. 6 privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2017
HOTARARE Nr. 5 privind însuşirea raportului asupra activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2017
HOTARARE Nr. 4 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2018 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare
HOTARARE Nr. 3 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Cosminele, judeţul Prahova, pentru anul şcolar 20X8-2019
HOTARARE Nr. 2 privind utilizarea in anul 2018 a excedentului anual al bugetului local
HOTARARE Nr. 1 pentru acoperirea definitiva din excedentul bugetului local pe anul 2017 a deficitului secţiunii de funcţionare si secţiunii de dezvoltare

HOTARARE Nr. 48 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova pentru luna decembrie 2017
HOTARARE Nr. 47 privind încetarea contractelor de închiriere nr. 2/27.03.2015; nr. 3/27.03.2015 si nr. 4/27.03.2015 avand ca obiect închirierea suprafeţelor de pajişte de 50 ha – punctul “Basau”, 20 ha – punctul “Cosmina de Sus, 14 ha – punctul “La primărie”
HOTARARE Nr. 46 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 45 privind aprobarea salariilor de baza pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale “administraţie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Cosminele, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 44 stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
HOTARARE Nr. 43 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova pentru luna noiembrie 2017
HOTARARE Nr. 42 pentru aprobarea Regulamentului privind nomenclatura stradala si adresa Având în vedere temeiurile juridice, respectiv:
HOTARARE Nr. 41 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ’’amenajarea centrului comunei Cosminele, amenajarea statiei de imbarcare-debarcare copii din si in microbuzul şcolar, amenajarea rigolei” – faza D.A.L.I.
HOTARARE Nr. 40 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 39 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii ’’modernizare drumuri comunale in comuna Cosminele, judeţul Prahova”
HOTARARE Nr. 38 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova pentru luna octombrie 2017
HOTARARE Nr. 37 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova pentru luna septembrie 2017
HOTARARE Nr. 36 privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosminele, judeţul Prahova, pe anul 2018
HOTARARE Nr. 35 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 34 privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drumuri comunale in comuna Cosminele, judeţul Prahova”
HOTARARE Nr. 33 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 32 privind alegerea preşedintelui de şedinţa
HOTARARE Nr. 31 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 30 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 29 privind asocierea comunei Cosminele cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului „amenajarea centrului comunei Cosminele, amenajarea statiei de imbarcare-debarcare copii din si in microbuzul şcolar, amenajarea rigolei”
HOTARARE Nr. 28 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei comunei Cosminele, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 27 privind implementarea proiectului „Dotarea compartimentului administrativ al Comunei Cosminele cu buldoexcavator si accesorii”
HOTARARE Nr. 26 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova, pe luna iunie 2017
HOTARARE Nr. 25 privind aprobarea proiectului de Amenajament pastoral pentru pajiştile aflate în proprietatea privată a comunei Cosminele
HOTARARE Nr. 24 privind aprobarea contribuţiei financiare a comunei Cosminele la constituirea bugetului necesar realizării Studiului de fezabilitate pentru investiţia “înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale in comunele: Alunis, Bertea, Cocorastii Mislii, Cosminele, Dumbravesti, Stefesti, Varbilau, Vilcanesti si oraşul Slanic
HOTARARE Nr. 22 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 21 privind acordarea unui mandat special domnului primar Anton Corneliu, reprezentantul Comunei Cosminele, pentru a vota si semna documente in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”
HOTARARE Nr. 20 privind transformarea unor posturi ca urmare a promovării examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut de către funcţionarii publici si modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cosminele, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 18 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova, pe luna mai 2017
HOTARARE Nr. 17 privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare in comuna Cosminelc
HOTARARE Nr. 16 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova, pe luna martie 2017
HOTARARE Nr. 15 Privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract din comuna Cosminele
HOTARARE Nr. 14 pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova, pe luna martie 2017
HOTARARE Nr. 13 privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARE Nr. 12 privind aprobarea bugetului local al comunei Costumele pentru anul 2017 si estimări pentru anii 2018 – 2020
HOTARARE Nr. 11 privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2017
HOTARARE Nr. 10 pentru aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judeţul Prahova, pe luna februarie 2017
HOTARARE Nr. 9 Privind modificarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Cosminele
HOTARARE Nr. 8 Privind organizarea reţelei şcolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Cosminele, judetul Prahova, pentru anul scolar 2017-2018
HOTARARE Nr. 7 Pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova, pe luna ianuarie 2017
HOTARARE Nr.6 Privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016
HOTARARE Nr. 5 privind asocierea Comunei Cosminele cu Judetul Prahova in vederea realizarii studiului de fezabilitate pentru investitia „Infiintare retea distributie gaze naturale in comunele: Alunis, Bertea, Cocorastii Mislii, Cosminele, Dumbravesti, Stefesti, Varbilau, Vilcanesti si orasul Slanic”
HOTARARE Nr. 4 pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova, pe luna decembrie 2016
HOTARARE Nr. 3 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2017 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARARE Nr. 2 privind utilizarea in anul 2017 a excedentului anual al bugetului local
HOTARARE Nr. 1 Pentru acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare pe anul 2016

HOTARARE Nr. 42 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale, pentru anul2017
HOTARARE Nr. 39 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Cosminele. judetul Prahova
HOTARARE Nr. 38 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Cosminele. judetul Prahova
HOTARARE Nr. 37 Pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova, pe luna octombrie 2016
HOTARARE Nr. 36 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cosminele
HOTARARE Nr. 35 Pentru aprobarea prelungirii perioadei de mobilizare prevazute in contractul nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele: 2- Boldesti Scaeni si 6- Valea Doftanei
HOTARARE Nr. 34 Privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosminele, judetul Prahova, pe anul 2017
HOTARARE Nr. 33 Pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova, pe luna septembrie 2016
HOTARARE Nr. 32 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Cosminele. judetul Prahova
HOTARARE Nr. 31 Privind asocierea comunei Cosminele cu judeţul Prahova in vederea realizării obiectivului modernizare drum de legatură intre DJ 218 şi proprietatea Cătăraru Traian (plus uliţe aferente – Brujban şi Poţieru)
HOTARARE Nr. 30 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale. comuna Cosminele
HOTARARE Nr. 29 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Cosminele. judetul Prahova
HOTARARE Nr. 28 Privind masurile de asigurare a serviciului public de salubrizare
HOTARARE Nr. 27 Privind modificarea H.C.L. nr.34/28.08.2015 privind aprobarea lucrarilor de reparatii
HOTARARE Nr. 26 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele
HOTARARE Nr. 25 Pentru desemnarea noului reprezentant si a inlocuitorului acestuia, care sa reprezinte Comuna si consiliul local al Comunei Cosminele
HOTARARE Nr. 24 Pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice
HOTARARE Nr. 23 Privind alegerea Comisiilor pe domenii de specialitate
HOTARARE Nr. 22 Privind alegerea viceprimarului comunei Cosminele, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 21 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HOTARARE Nr. 20 Privind constituirea Consiliului Local al comunei Cosminele judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 19 Privind validarea mandatelor consilierilor Consiliului Local
HOTARARE Nr. 18 Privind alegerea Comisiei de validare
HOTARARE Nr. 11 Privind transformarea unor posturi ca urmare a promovarii examenului de pomovare in grad profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici si personalul contractual si modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cosminele, judetul Prahova
HOTARARE Nr. 10 Privind stabilirea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale pentru participarea in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate
HOTARARE Nr. 9 Privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali in anul 2016
HOTARARE Nr. 8 pentru decontarea navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova, pe luna ianuarie 2016
HOTARARE Nr. 7 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele. judetul Prahova
HOTARARE Nr. 6 Privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015
HOTARARE Nr. 5 Privind aprobarea bugetului local al comunei Cosminele, judetul Prahova pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2019
HOTARARE Nr. 4 Privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul2016 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARARE Nr. 3 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Cosminele, judetul Prahova, pentru anul scolar 2016-2017
HOTARARE Nr. 2 Pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova, pe luna decembrie 2015
HOTARARE Nr. 1 Privind utilizarea in anul 2016 a excedentului anual al bugetului local

HOTARARE Nr. 56 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
HOTARARE Nr. 41 pivind modificarea H.C.L. nr. 39 din 29 septembrie 2015 privind asocierea comunei cosminele cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului extindere (construire) sediu primarie – comuna Cosminele
HOTARARE Nr. 40 pivind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract din comuna Cosminele si aprobarea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare
HOTARARE Nr. 39 Privind asocierea comunei Cosminele cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului extindere (construire) sediu primarie – comuna Cosminele
HOTARARE Nr. 38 privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local Cosminele al domnului Vasilache Florin Ion
HOTARARE Nr. 37 privin aprobarea planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosminele, judetul Prahova pe anul 2016
HOTARARE Nr. 36 Privind stabilirea taxelor pentu eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
HOTARARE Nr. 35 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele, judetul Prahova
HOTARARE Nr. 34 Privind aprobarea lucrarilor de reparatii-modernizare ulite comunale
HOTARARE Nr. 33 Privind intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru obiertivul de investitie Extindere retea alimentare cu apa comuna Cosminele. judetul Prahova
HOTARARE Nr. 32 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele, judetul Prahova pe anul 2015
HOTARARE Nr. 30 Privind utilizarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de reparatii – modernizare sediu primarie
HOTARARE Nr. 29 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele, judetul Prahova pe anul 2015
HOTARARE Nr. 28 privind aprobarea planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei si secetei prelungite pe teritoriul comunei Cosminele
HOTARARE Nr. 27 Privin aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si finaciare destinate prevenirii situatiilor de urgenta pe anul 2015
HOTARARE Nr. 26 Privind solicitarea Ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei imobilului in care a functionat scoala cu clasele I – IV Sat Poiana Trestiei
HOTARARE Nr. 24 Privin aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap
HOTARARE Nr. 23 privind aderarea comunei Cosminele, judetul Prahova la asociatia Grupul de Actiune Locala Colinele Prahovei
HOTARARE Nr. 22 pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele. judetul Prahova. pe lunile mai – iunie 2015
HOTARARE Nr. 20 privind aprobarea executiei unor lucrari de reparatii – modernizare igienizare compartimenatare birouri, instalatii electrice, termice si sanitare, inlocuire sarpanta si invelitoeare, fatada, construire fosa septica, construire magazie combustibil si imprejmuire la comuna Cosminele
HOTARARE Nr. 19 privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali in anul 2015
HOTARARE Nr. 17 privind aprobarea Actunlizarii Planului de analiză si acoperire a riscurilor, pentru comuna Cosminele , judetul Prahova
HOTARARE Nr. 16 pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele. judetul Prahova. pe lunile ianuarie – aprilie 2015
HOTARARE Nr. 15 privind insuşirea inventarulu1 bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cosminele.
HOTARARE Nr. 14 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Cosminele, judetul Prahova , pentru anul scolar 2015-2016
HOTARARE Nr. 12 pentru stabilirea tipurilor de servicii si locurilor in care persoanele care au savarsit infractiuni vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii, ca obligatie stabilita de organele judiciare
HOTARARE Nr. 11 privind desemnarea unui inlocuitor al Primarului comunei Cosminele, in cazul in care acesta nu poate participa la sedinta un ei Adunari Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomuoitară „Parteneriatul pentru managementul Apei -Prahova”
HOTARARE Nr. 10 Privind alocarea din bugetul local al comunei Cosminele a unei sume pentru acordarea unui ajutor financiar domnului Nita Ion
HOTARARE Nr. 9 Privind aprobarea bugetului local al comunei Cosmjnele. judetul Prahova. pe anul 2015
HOTARARE Nr. 8 Privind inchiderea exercitiului bugetar al anului 2014
HOTARARE Nr. 7 privind organizarea de licitatie publica pentru inchirierea unor suprafete de izlaz comunal aflate in domniul privat al comunei Cosminele, judetul Prahova
HOTARARE Nr. 6 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul2015 pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARARE Nr. 5 privind aprobarea Programului de Dezvoltare Economico-Sociala a comunei Cosminele, judetul Prahova, pe anul 2015
HOTARARE Nr. 4 privind organizarea de licitatie publica pentru inchirierea unei cladiri ce apartine domeniului privat al comunei Cosminele
HOTARARE Nr. 3 pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele. judetul Prahova. pe luna decembrie 2014
HOTARARE Nr. 2 Privind utilizarea in anul 2015 a excedentului anual al bugetului local
HOTARARE Nr. 1 Pentru acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014

HOTARARE Nr. 49 privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
HOTARARE Nr. 48 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2014 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARARE Nr. 46 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
HOTARARE Nr. 43 privind delimitarea zonelor de impozitare si stabilirea numarului acestora atat in intravilan cat si in extravilanul comunei Cosminele
HOTARARE Nr. 39 Pentru modificarea HCL nr.30/4.10.2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de aeces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Cosminele
HOTARARE Nr. 14 pentru aprobarea decontari navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza Comunei Cosminele, judetu l Prahova, pe luna Martie 2013
HOTARARE Nr. 13 Privind inchiderea izlazurilor comunale
HOTARARE Nr. 12 Privind utilizarea fondului de rulment aferent anului 2012
HOTARARE Nr. 11 privind aprobarea bugetului local al comunei Cosminele pe anul 2013
HOTARARE Nr. 10 Privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2012
HOTARARE Nr. 9 pentru aprobarea decontari navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza Comunei Cosminele, judetu l Prahova, pe luna Februarie 2013
HOTARARE Nr. 8 privind aprobarea Organigramei, statului de functii si a numarului de personal ce apartine aparatului de specialitate al primarului comunei Cosminele, judetul Prahova
HOTARARE Nr. 7 privind aprobarea prelungirii perloadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Cosminele, judetul Prahova
HOTARARE Nr. 6 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat din comuna Cosminele, judetul Prahova, pentru anul scolar 2013-2014
HOTARARE Nr. 5 pentru aprobarea decontari navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza Comunei Cosminele, judetu l Prahova, pe luna Ianuarie 2013
HOTARARE Nr. 4 pentru aprobarea decontari navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza Comunei Cosminele, judetu l Prahova, pe luna Decembrie 2013
HOTARARE Nr. 3 Privind aprobarea Programului de Dezvoltare Economico-Sociala a comunei Cosminele, judetul Prahova, pe anul 2013
HOTARARE Nr. 2 Pentru modificarea anexei la IICL nr. 49110.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, la nivelul comunei Cosminele, judetul Prahova
HOTARARE Nr. 1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

HOTARARE Nr. 19 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA PE ANUL 2011
HOTARARE Nr. 18 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA , PE ANUL 2011
HOTARARE Nr. 17 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR. 26 DIN27.08.2008 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE PENTRU COMUNA COSMINELE SI DAREA IN FOLOSINTA GATUITA A TERENULUI AFERENT ACESTUIA CATRE CONCESIONARUL SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE.
HOTARARE Nr. 16 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTULUI DE POZITIE REFERITOR LA MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDELUL PRAHOVA’
HOTARARE Nr. 15 PRIVIND FUNCTIONAREA SCOLII CU CLASELE I – VIII COSMINELE CA UNITATE DE INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA INCEPAND CU ANUL SCOLAR 2011 – 2012
HOTARARE Nr. 14 PRIVIND INSUSIREA STUDIULUI DE FEZABILIIA TE SI APROBAREA PRINCIPALILORL NDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI: IFIINTARII GAZE NATURALE IN COMUNELE: COCOMSTII MISLII, VILCANESTI, COSMINELE, DUMBRAVESTI, VARBILAU, ALUNIS, STEFESTI, BERTEA, CU SATELE APARTINATOARE SI IN ORASUL SLANIC PROIECTNR. 1624/2011, INTOCMIT DE CATRE S.C. GEVST – SERY. S.R.L. – PLOIESTI
HOTARARE Nr. 13 PRIVIND RECTIFCAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI COSMINELE, IUDETUL PRAHOTA, PE ANUL 201I
HOTARARE Nr. 12 PRIVIND ETAPIZAREA LUCRARILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTITII „ALIMENTARE CU APA A COMUNEI COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA ”
HOTARARE Nr. 11 PRIVIND REORGANIZAREA SERICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 10 PRIVIND APROBAREA VENITURILOR POTENTIALE PROVENITE DIN VALORIFICAREA BUNURILOR CE DEPASESC CANTITATIV CATEGORIILE DE BUNURI CONSIDERATE DE STRICTA NECESITATE PENHU NEVOILE FAMILIEI/PERSOANEI BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL SI ALOCATIE DE SUSTINERE /COMPLEMENTARA PE ANUL 201I
HOTARARE Nr. 9 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI COSMINELE.
HOTARARE Nr. 8 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI, COSMINELE AL INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
HOTARARE Nr. 7 PRIVIND APROBAREA VARIANTEI FINALE A DOCUMENTULUI DE POZITIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA”
HOTARARE Nr. 6 PRIVIND RECTIFCAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA, PE ANUL201I
HOTARARE Nr. 5 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AI COMUNEI COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA, PE ANUL 2011
HOTARARE Nr. 4 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE LUCRARI DE INTERES LOCAL
HOTARARE Nr. 3 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A POLITIEI LOCALE A COMUNEI COSMINELE
HOTARARE Nr. 2 PRIVIND APROBAREA. INFIINTARII POLITIEI LOCALE A COMUNEI COSMINELE IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COSMINELE, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 1 PRIVIND INFIINTAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA LA NIVELUL COMUNEI COSMINELE, PE ANUL 2011